21. 12. 2018, 16:20<br /><a href="&#0109;ailto&#0058;konec.predcasnym.umrtim&#0064;seznam.cz">konec.predcasnym.umrtim&#0064;seznam.cz</a><br />Komu:<br /><a href="&#0109;ailto&#0058;martin.kocica&#0064;finod.cz">martin.kocica&#0064;finod.cz</a><br />PETICE - INFO A POSTUP.<br />DOBR&Yacute; DEN.<br />JSTE SUPER, PRIMA, BEZVA PARTA !<br />POS&Iacute;L&Aacute;ME V&Aacute;M &quot;UPOUT&Aacute;VKU&quot; - PETICE - INFO A POSTUP.<br />A AŽ TOTO PŘEČTETE A BUDETE S T&Iacute;M SOUHLASIT,<br />TAK TO, PROS&Iacute;ME V&Aacute;S, <br />PŘEPOŠLETE A ŠIŘTE, KAM TO JEN PŮJDE !<br /><br />konec.predcasnym.umrtim<br />.................................................................................................................<br /><br />( FRANCIE AKTU&Aacute;LNĚ. <br />KOŠILE BLIŽŠ&Iacute;, NEŽ KAB&Aacute;T? <br />KOŠILE BLIŽŠ&Iacute;, NEŽ ŽLUT&Aacute; VESTA?<br /><br />A SNAD, KAŽD&Yacute; Z N&Aacute;S, M&Aacute; SVOJI KOŠILY! )<br /><br />TAK NEV&Iacute;ME, JAK VY, ALE MY, M&Aacute;ME TYTO OSOBN&Iacute; ZKUŠENOSTI.<br />K VLASTN&Iacute;M OBČANŮM,<br />INSTITUCE JSOU - SLEP&Yacute;, HLUCH&Yacute; A NĚM&Yacute; ! ! !<br /><br />SKORO VŠECHNY, <br />NEJRŮZNĚJŠ&Iacute; INSTITUCE,<br />S KTER&Yacute;MI JSME ZAČALI A SNAŽILI, KOMUNIKOVAT,<br />těch, &quot;odborn&iacute;ků&quot;, &quot;&uacute;řadů&quot;, &quot;ministerstev&quot;,<br />&quot;sdělovac&iacute;ch prostředků&quot;, <br />N&Aacute;M DOPOSUD ANI NEODPOVĚDĚLI, NA NAŠE EMAILY ! ! !<br /><br />ALE &Uacute;PLNĚ VŠECHNY, <br />DOPOSUD ZABRAŇUJ&Iacute;,<br /><br />INFORMOVAT, O &quot;RYCHL&Eacute;&quot; MOŽNOSTI,<br />ČISTĚJŠ&Iacute;HO PROVOZU, VELK&Eacute;HO MNOŽSTV&Iacute;, SPALOVAC&Iacute;CH MOTORŮ.<br />(osobn&iacute; a n&aacute;kladn&iacute; automobily, traktory, kombajny, lokomotivy, čluny, lodě,<br />ale tak&eacute; různ&eacute; motory, sekačky na tr&aacute;vu, pily ....)<br />&nbsp;<br />MOŽN&Aacute; Z DŮVODŮ, PŘEDNOSTI <br />&quot;DLOUHODOB&Eacute;&quot;, ČIST&Eacute; MOBILITĚ ? ? ?<br />A NEBO, <br />Z &quot;BYZNYSU&quot;, DLOUHODOB&Eacute;HO, <br />PLNĚN&Iacute; VLASTN&Iacute;CH KAPES ? ? ?<br /><br />ASI SE JIM NEL&Iacute;B&Iacute; NAB&Iacute;ZEN&Eacute; MOŽNOSTI:<br /><br />Chcete, aby všichni v&yacute;robci a dodavatel&eacute; paliv, <br />začali použ&iacute;vat v palivech, automaticky, <br />již v s&iacute;ti čerpac&iacute;ch stanic, vyzkoušen&eacute; aditivum?<br />Patentovan&yacute; produkt, pro BENZ&Iacute;N, NAFTU, LPG ???<br /><br />KTER&Yacute; T&Iacute;M BUDE, VŽDY, automaticky,<br />ST&Aacute;LE PŘ&Iacute;TOMEN, VE VŠECH MOTORECH A VOZIDLECH ? ? ?<br /><br />A ZAJIST&Iacute;, ČISTĚJŠ&Iacute; PROVOZ SPALOVAC&Iacute;CH MOTORŮ ? ? ?<br />A T&Iacute;M, IHNED, ST&Aacute;L&Eacute; - SN&Iacute;ŽEN&Iacute; EMIS&Iacute; CO2 ! ! !<br />CO - Oxid uhelnat&yacute; - (jedovat&yacute; plyn) je možn&eacute;, sn&iacute;žit až o 80% !<br /><br />HC - uhlovod&iacute;ky - je možn&eacute;, sn&iacute;žit až o 90% !<br /><br />Prachov&eacute; č&aacute;stice (saze - ohrožuj&iacute; zdrav&iacute;) - je možn&eacute;, sn&iacute;žit až o 50% !<br /><br />Na to V&aacute;m, <br />t&eacute;měř všichni obyvatel&eacute;, spoluobčan&eacute;, podnikatel&eacute;,<br />odpov&iacute;: ANO!<br />&nbsp;<br />Může se to st&aacute;t? - Ano!<br />PROČ?<br /><br />PROTOŽE TO:<br /><br />1) bude bez rozd&iacute;lu, pro všechny obyvatele, spoluobčany, podnikatele!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bude to pro jejich, velk&eacute; zlepšen&iacute; zdrav&iacute;, prodloužen&iacute; života,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a obnovy př&iacute;rody!<br /><br />2) Pro mnoho obyvatel, spoluobčanů, podnikatelů,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;to snižuje nebo odstraňuje smog ve městech!<br /><br />3) Pro mnoho obyvatel, spoluobčany, rodiny a podnikatele,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />to bude m&iacute;t tak&eacute; v&yacute;znamn&yacute; finančn&iacute; &uacute;činek.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ušetř&iacute; des&iacute;tky až stovky tis&iacute;c peněz ročně!<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A zdrav&iacute; všech lid&iacute;,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A NAŠ&Iacute; PLANETY !!!<br /><br />........................................................................................................<br /><br />Všem lidem Země! <br />Chcete V&aacute;m a Vašim dětem, zdrav&yacute; a emisemi nezkracovan&yacute; život?<br />(Jsou důležitějš&iacute;:<br />Změny ve fotbalov&eacute; Spartě-? trest za extr&eacute;mn&iacute; t&yacute;r&aacute;n&iacute; štěněte-?<br />odstoupen&iacute; prezidenta-? vystoupen&iacute; z Evropsk&eacute; unie-?....)<br /><br />NE !<br />Protože: <br />Nejdůležitějš&iacute; a nejcennějš&iacute;, je lidsk&yacute; život a zdrav&iacute; ! ! !<br /><br />Každ&yacute; už asi m&aacute;, &quot;svůj poh&aacute;r&quot;, tak jako MY - naplněn!<br />Posledn&iacute; kapkou, kdy už &quot;N&Aacute;Š poh&aacute;r&quot; přetekl,<br />je to z těchto důvodů:<br />1)<br />JSME PROTI:<br />DOSAVADN&Iacute;M, PŘEDČASN&Yacute;M &Uacute;MRT&Iacute;M OBYVATEL!<br />ZDRAVOTN&Iacute;MU A FINANČN&Iacute;MU POŠKOZOV&Aacute;N&Iacute;,<br />BEZ ROZD&Iacute;LU,<br />KAŽD&Eacute;HO OBYVATELE, KAŽD&Eacute;HO Z N&Aacute;S,<br />NAŠICH NEJBLIŽŠ&Iacute;CH A NAŠICH DĚT&Iacute; ! ! !<br />&nbsp;<br />JSME PROTI:<br />POKRAČUJ&Iacute;C&Iacute;MU ZNEČIŠŤOV&Aacute;N&Iacute; OVZDUŠ&Iacute;,<br />A NAVYŠUJ&Iacute;C&Iacute;M PROBL&Eacute;MŮM S OTEPLOV&Aacute;N&Iacute;M PLANETY.<br />&nbsp;<br />JSME PROTI:<br />VŠEM INSTITUC&Iacute;M, KTER&Eacute; DOPOSUD ZABRAŇUJ&Iacute;,<br />INFORMOVAT, O &quot;RYCHL&Eacute;&quot; MOŽNOSTI,<br />ČISTĚJŠ&Iacute;HO PROVOZU, VELK&Eacute;HO MNOŽSTV&Iacute;, SPALOVAC&Iacute;CH MOTORŮ.<br />&nbsp;<br />MOŽN&Aacute; Z DŮVODŮ, PŘEDNOSTI &quot;DLOUHODOB&Eacute;&quot;, ČIST&Eacute; MOBILITY ?<br />A NEBO, <br />Z BYZNYSU DLOUHODOB&Eacute;HO, PLNĚN&Iacute; VLASTN&Iacute;CH KAPES ?<br /><br /><br />V roce 2018 - BYLO PŘEDČASN&Yacute;CH &Uacute;MRT&Iacute;,<br />400 000 Evropanů a 11 000 obyvatel Česk&eacute; republiky!<br /><br /><br /><br />TO JE, V EU, VČETNĚ ČR, PŘEDČASN&Aacute; SMRT,<br /><br /><br /><br />V&Iacute;CE JAK 1000, SPOLUOBČANŮ DENNĚ ! ! !<br /><br /><br />V&iacute;me, že teď, a i st&aacute;le, <br />m&aacute; každ&yacute;, plno probl&eacute;mů a starost&iacute;,<br />o sebe, o děti, o vnoučata, <br />ale můžeme si ř&iacute;ct, dokud ještě,<br />na 100% - nejde př&iacute;mo o život - tak to je ještě dobr&yacute; ! ! !<br /><br />ALE: <br />Nejdůležitějš&iacute; a nejcennějš&iacute;, je st&aacute;le, lidsk&yacute; život a zdrav&iacute; ! ! !<br />&nbsp;<br />A co když jde, o životy a zdrav&iacute;?<br />To se t&yacute;k&aacute; jen &quot;těch jin&yacute;ch, ostatn&iacute;ch&quot;?<br />To se net&yacute;k&aacute; n&aacute;s? Našich dět&iacute;? A našich bl&iacute;zk&yacute;ch?<br /><br /><br /><br />V ČR ročně, 11000 předčasn&yacute;ch &uacute;mrt&iacute;!<br /><br />A poškozov&aacute;n&iacute; lidsk&yacute;ch plodů! Zv&yacute;šen&yacute; v&yacute;skyt astmatu!<br />D&yacute;chac&iacute;ch pot&iacute;ž&iacute; a rakoviny plic! <br /><br />A to se t&yacute;k&aacute; všech!<br />To se t&yacute;k&aacute; n&aacute;s,<br />našich dět&iacute;, našich bl&iacute;zk&yacute;ch!<br /><br /><br />PROTO TEĎ BYLA ZVEŘEJNĚNA TATO PETICE !<br /><br />..................................................................................................<br /><br />PETICE - INFO A POSTUP. <br />ZDE JE MAL&Aacute; UK&Aacute;ZKA A PAK, JAK SE DO PETICE DOSTAT.<br /><br />V&aacute;žen&iacute;, <br />• V ČR je k dispozici vyzkoušen&eacute; aditivum, kter&eacute; m&aacute; mnohem lepš&iacute; &uacute;činky.<br />• Čist&iacute; vnitřn&iacute; č&aacute;sti motoru, vstřiky, ventily, čidla, katalyz&aacute;tory i v&yacute;fukov&yacute;<br />syst&eacute;m, včetně filtrů pevn&yacute;ch č&aacute;stic !<br />• Snižuje emise (PM a CO), př&iacute;mo ohrožuj&iacute;c&iacute; zdrav&iacute; obyvatel !<br /><br />• Snižuje spotřebu paliva (obvykle 5-8%), po delš&iacute;m použ&iacute;v&aacute;n&iacute; až 15%! ! !<br />A t&iacute;m, prodlužuje dojezd, vašich vlastn&iacute;ch i všech vozidel,<br />a snižuje emise CO2 ! ! !<br />(osobn&iacute; a n&aacute;kladn&iacute; automobily, traktory, kombajny, lokomotivy, čluny, lodě,<br />ale tak&eacute; různ&eacute; motory, sekačky na tr&aacute;vu, pily ....)<br /><br />Vše je zaručeno! Garantov&aacute;no!<br /><br />Použit&iacute; vyn&aacute;lezu!<br />Patent schv&aacute;len!<br /><br />Chcete, aby všichni v&yacute;robci a dodavatel&eacute; paliv, <br />začali použ&iacute;vat v palivech, automaticky, <br />již v s&iacute;ti čerpac&iacute;ch stanic, vyzkoušen&eacute; aditivum?<br />Patentovan&yacute; produkt, pro BENZ&Iacute;N, NAFTU, LPG ???<br /><br />KTER&Yacute; T&Iacute;M BUDE, VŽDY, automaticky,<br />ST&Aacute;LE PŘ&Iacute;TOMEN, VE VŠECH MOTORECH A VOZIDLECH ? ? ?<br />A T&Iacute;M, IHNED, ST&Aacute;L&Eacute; - SN&Iacute;ŽEN&Iacute; EMIS&Iacute; CO2 ! ! !<br /><br />Na to V&aacute;m, <br />t&eacute;měř všichni obyvatel&eacute;, spoluobčan&eacute;, podnikatel&eacute;,<br />odpov&iacute;: ANO!<br />&nbsp;<br />Může se to st&aacute;t? - Ano!<br />PROČ?<br /><br />PROTOŽE TO:<br /><br />1) bude bez rozd&iacute;lu, pro všechny obyvatele, spoluobčany, podnikatele!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bude to pro jejich, velk&eacute; zlepšen&iacute; zdrav&iacute;, prodloužen&iacute; života,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a obnovy př&iacute;rody!<br /><br />2) Pro mnoho obyvatel, spoluobčanů, podnikatelů,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;to snižuje nebo odstraňuje smog ve městech!<br /><br />3) Pro mnoho obyvatel, spoluobčany, rodiny a podnikatele,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;to bude m&iacute;t tak&eacute; v&yacute;znamn&yacute; finančn&iacute; &uacute;činek.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ušetř&iacute; des&iacute;tky až stovky tis&iacute;c peněz ročně!<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A zdrav&iacute; všech lid&iacute;,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A NAŠ&Iacute; PLANETY !!!<br /><br />DĚKUJEME PŘEDEM, ZA VAŠE ZODPOVĚDN&Eacute;, <br /><br />PODEPS&Aacute;N&Iacute; T&Eacute;TO PETICE - PRO ZDRAVOU BUDOUCNOST ! ! !<br /><br />&nbsp;.............................................................................................................<br /><br />V&Aacute;ŽEN&Iacute;,<br />ZDE JE POSTUP, SOUHLASU S TEXTEM PETICE A PODPISU.<br />1) N&Iacute;ŽE - KLEPNĚTE MYŠ&Iacute; NA N&Aacute;ZEV PETICE.<br /><br />&nbsp;ZDRAV&Eacute; DĚTI? KONEC EMIS&Iacute;M! KONEC PŘEDČASN&Yacute;CH SMRT&Iacute;! ZDRAV&Yacute; SVĚT! ZDRAV&Iacute; LID&Eacute;! END OF EMISSIONS! THE END OF PREVIOUS DEATH! HEALTHY WORLD! HEALTH PEOPLE! <br />&nbsp;<br /><br />2) UPROSTŘED JE TEXT PETICE, NA PRAV&Eacute; STRANĚ - VYPLNIT &Uacute;DAJE O V&Aacute;S.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JM&Eacute;NO PŘ&Iacute;JMEN&Iacute;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ST&Aacute;T MĚSTO<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NEVYPLNIT NEBO VYPLNIT<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PODEPISUJI, PROTOŽE.... <br /><br />ZAŠKRTNOUT TŘI, MAL&Eacute; ČTVEREČKY,<br /><br />PŘED TĚMITO TŘEMI TEXTY <br /><br />Zveřejnit můj podpis<br />Dovoluji autorovi petice předat můj podpis subjektům s rozhodovac&iacute; pravomoc&iacute;<br />Přij&iacute;m&aacute;m Podm&iacute;nky služby a Z&aacute;sady ochrany soukrom&iacute;.<br />3) KLEPNOUT MYŠ&Iacute; NA ČTVEREC - NEJSEM ROBOT<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A PO OZNAČEN&Iacute;, SPR&Aacute;VN&Yacute;CH OBR&Aacute;ZKŮ,<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KLIKNOUT DOLE NA - OVĚŘIT.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PŘI NESPR&Aacute;VN&Eacute;M OZNAČEN&Iacute; OBR&Aacute;ZKŮ,<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SE ZOBRAZ&Iacute;, NOV&Aacute; SKUPINA OBR&Aacute;ZKŮ K OZNAČEN&Iacute;,<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A TO TOLIKR&Aacute;T, DOKUD NEBUDE <br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VE ČTVERCI - NEJSEM ROBOT - ZELEN&Yacute; H&Aacute;ČEK!<br /><br />4) PAK KLEPNOUT MYŠ&Iacute; NA - PODEPSAT.<br /><br />5) ZOBRAZ&Iacute; SE ZELEN&Yacute; PRUH, POTVRZUJ&Iacute;C&Iacute; SPR&Aacute;VN&Yacute; POSTUP PODPISU PETICE.<br /><br />6) POD NADPISEM PETICE, KLEPNĚTE MYŠ&Iacute; NA - PODPISY,<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KDE BY PAK UŽ MĚLO B&Yacute;T, ZA POŘADOV&Yacute;M Č&Iacute;SLEM, VAŠE JM&Eacute;NO.<br /><br /><br /><br />DĚKUJEME, ZA VAŠE ZODPOVĚDN&Eacute;, <br /><br />PODEPS&Aacute;N&Iacute; T&Eacute;TO PETICE - PRO ZDRAVOU BUDOUCNOST ! ! !
cyn in